*

IAB(Internet Architecture Board)

Founded in 1983 as the Internet Activities Board, it is a mostly volunteer organization that provides architectural guidance to and adjudicates conflicts for the Internet Engineering Tsk Force(IETF). It appoints the IETF Chair and all other Internet Engineering Steering Group(IESG) candidates. It also advises the Internet Society(ISOC) relating to technical and procedural matters.

IAB(Ban cấu trúc Internet)
được thành lập vào năm 1983 là ban các hoạt động Internet, đây là một tổ chức tình nguyện nhằm cung cấp các chỉ dẫn cấu trúc và điều chỉnh các xung khắc cho các tác vụ chuyên biệt Internet(IETF). Ban bày bổ nhiệm chủ tịch IETF Chair với tất cả các ứng sinh về Internet Engineering Steering Group(IESG) nó cũng cung cấp các lời khuyên liên quan đến xã hội Internet(ISOC) về các vấn đề kỹ thuật và phương pháp.


Published:

PAGE TOP ↑