*

IAC(InterApplication Communications)

The interprocess communications capability in the Macintosh, starting with System 7.0. IAC message take place behind the scenes between the Finder and the application and between applications.

IAC(Truyền thông liên ứng dụng)
Khả năng truyền thông liên quá trình trong Macintosh bắt đầu với System 7.0. Các thông tin IAC nằm đằng sau các cảnh quang giữa Finder và trình ứng dụng cũng như giữa các trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑