*

IBM mainframe

A large computer system made by IBM. IBM mainframes have evolved from the System/360 series, introduced in 1964 to today’s System/390 line. IBM mainframes use SNA networking to link thousands of terminals to a centralized processing system.

IBM mainframe
Một hệ máy tính lớn do IBM tạo ra. Các hệ máy tính IBM mainframe đã phát triển từ chuỗi System/360, ra đời vào năm 1964 cho đến ngày hình thành System/390 line. Các hệ máy tính IBM mainframe sử dụng mạng SNA để liên kết hàng ngàn đầu cuối thành một hệ xử lý trung ương.


Published:

PAGE TOP ↑