*

IBM PC

A PC made by IBM. First generation PCs had names: XT, AT, etc. Second generation PS/2 models used numbers(55, 65, etc.). For most of its PCs, IBM later conformed to the PC industry and uses some designation of the CPU and speed, such as 486/66, P166 and P200, in its model number.

IBM PC
Một máy tính cá nhân do IBM chế tạo. Thế hệ đầu tiên của PC có tên là: XT, AT, v,v. Các mô hình PC/2 trong thế hệ thứ hai đã dùng các số(55, 65, v,v.). Đối hầu hết các máy vi tính sau này IBM tuân thủ ngành công nghê. PC và sử dụng nhiều thiết kế của CPU và tốc độ, chẳng hạn nhữ 86/66, P166 và P200, trong số mô hình của nó.


Published:

PAGE TOP ↑