*

IBMcompatible PC

A personal computer that is compatible with the IBM PC and PS/2 standards. Although this term is still used, it had more validity in the early days when PC makers were trying to copy the IBM PC, and many PCs were not compatible. Today, PCs conform to standards that, although originally set by IBM, have been modified over time by the PC industry at large.

Máy tính tương thích IBM
Một máy tính cá nhân tương thích với các tiêu chuẩn IBM PC và PS/2. Mặc dầu thuật ngữ mà hiện nay vẫn được dùng, nhưng nó có hiệu lực nhiều hơn trong những ngày đầu tiên lúc những người làm ra máy tính không tương thích. Ngày nay, các máy tính cá nhân được tuân thủ các tiêu chuẩn ban đầu vốn được xác lập bởi IBM. và theo tời gian đã được chỉnh sửa bởi ngành công nghiệp máy tính ở quy mô lớn.


Published:

PAGE TOP ↑