*

IBM(International Business Machines Corporation, Armonk, NY)

The world’s largest computer company. It started in New York in 1911 when the Computing TabulatingRecording Co. was created by a merger or four companies. In 1914, Thomas J.Watson, Sr., became general manager, and during the next 10 years, turned it into an international enterprise, renamed IBM in 1924.

IBM(International Business Machines Corporation, Armonk, NY)
Một công ty máy tính lớn nhất thế giới. Nó khởi đầu tại New York vào năm 1911 lúc công ty Computer TabulatingRecording Co được thành lập bằng cách gộp bốn công ty lại với nhau. Vào năm 1914, Thomas J.Watson, St., trở nên tổng giám đốc và trong suốt 10 năm, công ty này đã được trở thành một công ty quốc tê có tên là IBM vào năm 1924.


Published:

PAGE TOP ↑