*

ICA(Intelligent Console Architecture)

The protocol used by Citrix Systems for its Windows terminals. See WinFrame and Windows terminal.

ICA(Cấu trúc bằng giao tiếp thông minh)
Giao thức được dùng dùng bởi các hệ Citrix dành cho các đầu cuối Windows của nó. Xem WinFrame và Windows terminal.


Published:

PAGE TOP ↑