*

ICE

(1) (In-Circuit Emulator) A chip used for testing and debugging logic circuits typically in embedded systems. The chip emulates a particular microprocessor and contains breakpoints and other debugging functions. See ROM emulator.

(2) (Ice) A Lotus 123 addon program from Baler Software Corporation, Rolling Meadows, IL, that adds extensions to Lotus macros. It is used for developing customized macrodriven 123 programs.

ICE
(1) (In-Circuit Emulator) Một chip được dùng để thử nghiệm để gổ gỡ rối các mạch logic trong các đẻ thử thóng chọn. Chip này mô phỏng một bộ vi xử lý đặc biệt và có chứa các điểm ngắt và các chức năng gỡ rối khác. Xem ROM emulator.

(2) (Ice) Một chương trình Lotus 123 addon xuất phát tù công ty phần mềm Baler, Rolling Meadows, IL, nhằm bổ sung phần mở rộng cho Lotus macros. Nó được dùng để phát triển các chương trình macrodriven 123 tùy biến.


Published:

PAGE TOP ↑