*

iCOMP(Intel COmparative Microprocessor Performance)

An index of CPU performance from Intel. It tests a mix of 16 bit and 32 bit integer, floating point, graphics and video operations. A 66MHz 486 has a rating of 297, whereas a 200MHz Pentium is 1575.

iCOMP(Intel COmparative Microprocessor Performance)
Một chỉ mục của hoạt động CPU từ Intel. Nó thử nghiệm một tổ hợp các số nguyên 32 bit và 16 bit, các đồ họa và hình ảnh. Một 66MHz 486 thì có định mức là 297 trong khi một Pentium 200MHz thì có định mức 1575.


Published:

PAGE TOP ↑