*

icon bar

An onscreen row of buttons, usually placed just above the document window, that allows the user to choose frequently accessed menu options without having to use the menus. On each button is picture(icon) that shows the button’s function. For example, the Print button displays a tiny picture of a printer.

dải biểu tương
Một hàng các nút bấm trên màn hình, thường được đặt ngay trên của sổ tài liệu, cho phép người sử dụng chọn dùng các khả năng tự chọn thường xuyên cần đến mà không phải hiện các trình đơn. Trên mỗi nút bấm là một hình vẽ tượng trưng(biểu tượng) cho biết chức năng của nút đó. Chẳng hạn, nút bấm Print có một hình máy in nhỏ.


Published:

PAGE TOP ↑