*

icon

A small, pictorial, onscreen representation of an application, data file, system resource or function in a graphical interface(GUI).

Biểu tượng
Một hình ảnh nhỏ biểu thị trên màn hình một trình ứng dụng, file dữ liệu, nguồn hệ thống hoặc chức năng trong giao diện đồ họa(GUI).


Published:

PAGE TOP ↑