*

IDAPI(Idependent Database API)

A programming interface that provides a common language for applications to access databases on a network. It includes support for nonSQL and nonrelational databases. See ODBC.

IDAPI(Idependent Database API)
Một giao diện chương trình nhằm cung cấp một ngôn ngữ chung cho các trình nhằm cung cấp một ngôn ngữ chung cho các trình ứng dụng để truy cập vào các cơ sở dữ liệu trên mạng. Nó cũng bao gồm tính năng hỗ trợ dành cho các cơ sở dữ liệu không SQL và không quan hệ. Xem ODBC.


Published:

PAGE TOP ↑