*

IDC(International Data Corporation, Framingham, MA, www.idcresearch.com)

A major market research, analysis and consulting firm in the information field. Founded in 1964, it provides annual briefings and indepth reports on all aspects of the industry.

IDC(Công ty dữ liệu quốc tế Framingham, MA, www.idcresearch.com)
Một công ty tìm kiếm thị trường chính, phân tích và tư vấn phim ảnh trong lĩnh vực thông tin. Được thành lập vào năm và các báo các chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑