*

IDE drive

A hard disk for 80286, 80386, and 80486 computers, that contains most of the controller circuitry within the drive itself. Designed to connect to computers containing an IDE interface on their motherboards, IDE drives combine the speed of ESDI drives with the intelligence of the SCSI hard drive interface. This performance is offered at a price lower than most ESDI and SCSI drives. Moreover, IDE drives present themselves to the computer electronically as if they were standard ST506 drives, for which the 80286 and 80386 were originally designed.

ổ đĩa IDE
Trên các máy tính 80286 trở lên, đây là một loại đĩa cứng chứa hầu hết các mạch điều khiển bên trong bản thân ổ đĩa. Được thiết kế để mắc với các máy tính có dán nhãn AT trên board mẹ, các ổ đĩa IDE đã kết hợp được tốc độ nhanh của ổ đĩa ESDI với sự tích hợp của giao diện đĩa cứng SCSI. Công năng này thu được với giá rẻ hơn so với hấu hết các loại ổ đĩa ESDI và. Xem Enhanced System Device Interface(ESDI), Integrated Drive Electronics(IDE), và Small Computer System Interface(SCSI).


Published:

PAGE TOP ↑