*

idle character

In data communications, a character transmitted to keep the line synchronized when there is no data being sent.

Ký tự vô phân, ký tự vô tắc, ký tự không tải
Trong truyền không dữ liệu, một ký tự được truyền để giữ tính đồng bộ của dòng lúc không có dữ liệu nào được gởi sang.


Published:

PAGE TOP ↑