*

idle interrupt

An interrupt generated when a device changes from an operational state to an idle state.

Sự ngắt không tải
Một sự ngắt được tạo ra lúc một thiết bị thay đổi từ trạng thái hoạt động sang trạng thái ngủ đông.


Published:

PAGE TOP ↑