*

idle time

The duration of time a device is in an idle state, which means that it is operational, but not being used.

Thời gian ngủ đông
Khoảng thời gian mà một thiết ở trạng thái ngủ đông có nghĩa rằng nó vẫn hoạt động nhưng lại không được dùng.


Published:

PAGE TOP ↑