*

IDL(Interface Definition Language)

A language used to describe the interface to a routine or function. For example, objects in the CORBA distributed object environment are defined by an IDL, which describes the services performed by the object and how the data is to be passed to it.

IDL(Ngôn ngữ định nghĩa giao diện)
Một ngôn ngữ được để mô tả giao diện cho một trình hoặc một chức năng. Ví dụ, các đối tượng trong môi trường đối tượng phân bố CORBA được định nghĩa bởi một IDL qua đó mô tả các dịch vụ mà đối tượng thực hiện và cách chuyển dữ liệu sang nó.


Published:

PAGE TOP ↑