*

IEC(International Electrotechnical Commission)

An organization that sets international electrical and electronics standards founded in 1906 and headquartered in Geneva. It is made up of national committees from over 40 countries.

IEC(Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)
Một ủy ban nhằm xác lập tiêu chuẩn điện tử quốc tế được thành lập vào năm 1996 và có trụ sở đúng tại Geneva. Đây là một tổ chức quốc tế gồm trên 40 nước.


Published:

PAGE TOP ↑