*

IEEE 1284

An IEEE standard for an enhanced parallel port that is compatible with the parallel port used on PCs. The standard defines the type of cable that must be used in order to increase distance up to 30 feet. It provides transfer rates of 500 Kbytes/sec and 2 Mbyte/sec, compared to 150 Kbytes/sec for the standard port. EPP(Enhanced Parallel Port) mode provides bidirectional to between 600 Kbytes/sec and 1.5 Mbytes/sec. ECP(Enhanced Capabilities Port) uses DMA channels.

IEEE 1284
Một tiêu chuẩn IEEE dành cho một cổng song song tương thích với cổng song song đã được nâng cấp vốn tương thích với cổng song song được dùng trên các máy vi tính. Tiêu chuẩn này xác định kiểu cáp phải được dùng để tăng khoảng cách 30 bít. Nó cung cấp tốc độ truyền 500 Kbytes/giây và 2 Mbytes/giây, so sánh với 150 Kbyte trên giây đối với cổng chuẩn. EPP(Cổng song song nâng cấp) cung cấp chế độ hoạt động lượng hướng giữa 600 Kbytes/giây và 1.5 Mbytes/giây. ECP(cổng có năng xuất đã được nâng cao) sử dụng các kênh DMA.


Published:

PAGE TOP ↑