*

IEEE 802

The standards from the IEEE for local area networking. Ethernet is covered under 802.3, and, Token Ring is covered under 802.5.

IEEE 802
Các tiêu chuẩn từ IEEE dành cho mạng cục bộ. Ethernet cũng được đưa vào dưới phần 802.3, và Token Ring được đưa vào dưới phần 802.5.


Published:

PAGE TOP ↑