*

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, www.ieee.org)

A membership organization that includes engineers, scientists and students in electronics and allied fields. Founded in 1963, it has over 300,000 members and is involved with setting standards for computers and communications,

IEEE(Viện các kỹ sư điện và điện tử New York, www.ieee.org)
Một tổ chức hội nghị bao gồm các kỹ sư, các nhà khoa học và các sinh viên ngành điện tử và các lĩnh vực có liên quan. Được thành lập vào năm 1963, nó có trên 300,000 hội viên và có trách nhiệm xác lập các tiêu chuẩn về máy tính và truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑