*

IEF(Information Engineering Facility)

CASE software from TI that runs on PCs and MVS mainframes and generates COBOL code for PCs, MVS mainframes, VMS, Tandem, AIX, HPUX and other UNIX platforms. It is a fully integrated set of CASE tools.

IEF(Tiện ích kỹ thuật thông tin)
Phần mềm CASE từ TI vốn chạy trên các PC và các MVS mainframes và tạo ra mã COBOL dành cho PCs, MVS mainframes, VMS, Tandem, AIX, HPUX và các nền UNIX khác. Nó là một tập hợp các công cụ CASE.


Published:

PAGE TOP ↑