*

IETF(Internet Engineering Task Force, c/o Corporation for National Research Initiatives, Reston, VA, www.ietf.org)

Founded in 1986, the IETF is a mostly volunteer organization of working groups dedicated to identifying problems and proposing technical solutions for the Internet. It facilitates transfer of ideas from the Internet Research Task Force(IRTF) to the Internet community and is supported by efforts of the Internet Society(ISOC). The Internet Architecture Board(IAB) provides architectural guidelines for the IETF, and the Internet Engineering Steering Group(IESG) provides overall direction.

IETF(Đặc nghiệm kỹ thuật Internet, nó bắt nguồn từ Corporation for National Research Initiatives, Reston, VA, www.ietf.org)
Được thành lập vào năm 1986, IETF tổ chức những nhà tình nguyện làm việc theo từng nhóm có nhiệm vụ tìm ra những sự cổ và đề nghị các giải pháp kỹ thuật dành cho Internet. Nó truyền đạt ý tưởng từ bộ phận đặc nhiệm khảo cứu Internet(IRTF) đến cộng đồng Internet và được hỗ trợ bởi những nổ lực của hiệp hội Internet(ISOC). Ban cấu trúc Internet(IAB) cung cấp các chỉ dẫn về cấu trúc dành cho IETF, và nhóm chỉ đạo kỹ thuật Internet(IESG) cung cấp toàn bộ các chỉ dẫn.


Published:

PAGE TOP ↑