*

IFC(Internet Foundation Classes)

A class library from Netscape that provides an application framework and graphical user interface(GUI) routines for Java programmers. IFC was later made part of the Java Foundation Classes(JFC). See JFC, AFC and AWT.

IFC(Lớp căn bản Internet)
Một thư viện lớp từ Netscape nhằm cung cấp một khung làm việc cho trình ứng dụng và các thường trình của giao diện người dùng đồ họa(GUI) dành cho những nhà lập trình Java. IFC trước đây đã tạo nên một phần các lớp căn bản Java(JFC). Xem JFC, AFCAWT.


Published:

PAGE TOP ↑