*

IFIP(International Federation of Information Processing, Geneva, Switzerland)

A multinational affiliation of professional groups concerned with information processing, founded in 1960. There is one voting representative from each country, and the U.S. representative is FOCUS. See FOCUS.

IFIP(Hiệp hội quốc tế về cử lý thông tin Geneva, Thụy Sĩ)
Một hiệp hội các nhóm chuyên nghiệp đa quốc gia quan tâm đến việc xử lý thông tin, được thành lập vào năm 1960. Có một đại biểu từ mỗi nước và đại biểu U.S là FOCUS. Xem FOCUS.


Published:

PAGE TOP ↑