*

IGES(Initial Graphics Exchange Specification)

An ANSI graphics file format that is system independent and also intended for human interpretation. It evolved out of the Air Force’s Integrated Computer Automated Manufacturing(ICAM) program in 1979.

IGES(Đặc trưng về trao đổi đồ họa ban đầu)
Một dạng file ANSI độc lập với hệ thống và dùng cho mục đích hiểu rõ về con người. Nó nâng cấp từ chương trình sản xuất tự động máy tính thích hợp của không lực Hoa Kỳ(ICAM) vào năm 1979.


Published:

PAGE TOP ↑