*

IIA

(1) (Information Industry Association, Washington, DC, www.infoindustry.org) A trade organization that includes members from all aspects of the information field. Its purpose is to conduct active government relations that safeguard the interests of a healthy, competitive information industry.

(2) (Information Interchange Architecture) IBM formats for exchanging documents between different systems.

IIA
(1) (Hiệp hội công nghệ thông tin, Washington, DC, www.infoindustry.org) Một tổ chức thương mại gồm các thành viên từ các lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghệ thông tin. Mục đích của nó đó là nối kết các mối quan hệ của chính phủ nhằm bảo đảm các tiện ích về công nghệ thông tin cạnh tranh.

(2) (Cấu trúc trao đổi thông tin) Các dạng IBM dùng để trao đổi tài liệu giữa các hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑