*

IIOP(Internet Inter ORB protocol)

The CORBA message protocol used on the Internet. IIOP is built into Netscape 4.0. When a user accesses a web page that uses a CORBA object, a small Java applets is downloaded into Netscape, which invokes the ORB to pass data to the object, excute the object and get the results back. See CORBA.

IIOP(Internet InterORB protocol)
Giao thức thông tin CORBA được dùng trên Internet. IIOP được cấu tạo vào Netscape 4.0. Lúc một người dùng truy cập vào một trang Web vốn sử dụng một đối tượng CORBA, thì một trình Java nhỏ được tải vào Netscape, nó viện dẫn ORB để chuyển dữ liệu sang đối tượng, thực thi đối tượng và nhận kết quả phản hồi. Xem CORBA.


Published:

PAGE TOP ↑