*

illegal character

A character that cannot be used according to the syntax rules of command driven programs and programming languages. Such characters usually are reserved for a specific program function. For example, with DOS, you cannot assign a file name to a file if the name includes an asterisk(*). The asterisk is reserved for use as a wild card symbol. Commas also are illegal characters for file names.

ký tự bất hợp lệ, ký tự cấm
Một ký tự không thể sử dụng phù hợp với các quy tắc cú pháp của các chương trình điều khiển bằng lệnh và các ngôn ngữ lập trình. Những ký tự này thường được dành cho một chức năng chương trình đặc biệt. Ví dụ, với DOS bạn không gán tên cho một tệp nếu tên đó có dấu sao(*). Dấu sao được dành riêng để dùng làm dấu dã biểu(Wildcard). Dấu phẩy, khoảng trống, dấu gạch chéo, và một số dấu câu khác cũng đều là ký tự bất hợp lệ đối với các tên tệp.


Published:

PAGE TOP ↑