*

Illustrator

A full featured drawing program for Windows and Macintosh from Adobe. It provides sophisticated tracing and text manipulation capabilities, as well as color separations. Illustrator is the most widely used drawing and composition program for the Mac platform.

Illustrator
Một chương trình vẽ với đầy đủ tính năng dành cho Windows và Macintosh do Adobe đưa ra. Nó cung cấp các khả năng xử lý text và tạo vết tinh vi cũng như tách màu. Illustrator là chương trình vẽ tổng hợp được dùng phổ biến nhất trên nền Mac.


Published:

PAGE TOP ↑