*

image compression

The use of a compression technique to reduce the size of a graphics file, which consumes inordinate amounts of disk space. A single grayscale TIFF file, for instance, can consume more than 100K of disk space, but the file can be reduced by as much as 96 percent for storage or telecommunications purposes. Some graphics programs compress images automatically. File compress programs such as PKZIP(PKWARE, Inc.) also can do the job.

sự nén hình ảnh
Dùng kỹ thuật nén đế giảm kích thước của các tệp đồ họa, thường chiếm quá nhiều không gian đĩa. Một tệp TIFF đơn, thang màu xám, chiếu 100K trên đĩa, nhưng có thể giảm bớt 96% chỉ còn 4K hoặc 5K để lưu trữ hoặc dùng trong viễn thông. Một số chương trình đồ họa có khả năng tự động nén các hình ảnh, nhưng các chương trình nén tệp thông dụng như PKZIP(PK WARE. Inc.) chẳng hạn, cũng có khả năng này.


Published:

PAGE TOP ↑