*

image editing

Changing or improving graphics images either manually using a paint program or by using software routines that alter contrast, smooth lines or filter out unwanted data. See anti-aliasing.

Chỉnh sửa hình ảnh
Thay đổi hoặc cải tiến các hình ảnh đồ họa hoặc bằng cách sủ dụng một chương trình vẽ bình thường hoặc bằng cách sử dụng một chương trình phần mềm nhằm thay đổi độ tương phản, các đường nhẵn hoặc lật ra các dữ liệu ngoài ý muốn. Hãy xem phần anti-aliasing.


Published:

PAGE TOP ↑