*

imagesetter

A machine that generates output for the printing process, which is either a film based paper that is photographed or the actual film for making the printing plates. Input comes from the keyboard, or via disk, type or modem. Earlier machines handled only text and were called phototypesetters. Most imagesetters today support the PostScript language.

Máy imagesetter
Một máy nhằm tạo ra kết quả xuất để xử lý in ấn nó hoặc là giấy làm nền phim hoặc là phim thật sự để tạo ra các bản in. Dữ liệu nhập từ bàn phím hoặc thông qua đĩa, băng hoặc modem. Các máy trước đây chỉ xử lý text được gọi là phototypesetters. Hầu hết các imagesetter ngày nay đều hỗ trợ cho ngôn ngữ PostScript


Published:

PAGE TOP ↑