*

imaging model

A set of rules for representing images.

Mô hình tạo ảnh
Một tập hợp các quy tắc để trình bày các hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑