*

IMA(Interactive Multimedia Association, Annapolis, MD, www.ima.org)

A trade association founded in 1988 originally as the Interactive Video Industry Association. The IMA provides an open process for adopting existing technologies and is involved in subjects such as networked services, scripting languages, data formats and intellectual property rights.

IMA(Hiệp hội đa phương tiện tương tác, Annapolis, MD, www.ima.org)
Một hiệp hội công nghệ video tương tác. IMA cung cấp một quy trình mở để mô phỏng các công nghệ đang có và tập trung vào những chủ điểm chẳng hạn như các dịch vụ trên mạng, biên soạn các ngôn ngữ, các dạng dữ liệu và các bản quyền về sở hữu trí tuệ.


Published:

PAGE TOP ↑