*

impact printer

A printer that uses a printing mechanism that bangs the character image into the ribbon and onto the paper. See printer for examples.

Máy in impact
Một máy in vốn sử dụng một cơ cấu in nhằm truyền hình ảnh ký tự vào băng và vào giấy. Hãy xem printer để biết các ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑