*

implementation

(1) Computer system implementation is the installation of new hardware and system software.

(2) Information system implementation is the installation of new databases and application programs and the adoption of new manual procedures.

Sự thực thi
(1) Sự thực thi hệ máy tính là sự cài đặt phần cứng và phần mềm mới.

(2) Sự thực thi hệ thống thông tin là việc cài đặt cơ sở dữ liệu mới và các chương trình ứng dụng, và mô phỏng các thủ tục mới bằng tay.


Published:

PAGE TOP ↑