*

import

To convert a file in a foreign format to the format of the program being used.

Nhập
Để chuyển một file đang ở dạng ngoại sang một dạng của chương trình hiện đang được dùng.


Published:

PAGE TOP ↑