*

IMS(Information Management System)

An IBM hierarchical DBMS for mainframes under MVS. It was widely implemented throughout the 1970s and continues to be used. IMS/DC is its transaction processing component(like CICS) that handles the details of communications and SNA networking. IMS/DC is also used to access DB2 databases.

IMS(Hệ thống quản lý thông tin)
Một DBMS nhánh phả hệ của IBM dành cho các mainframes trong MVS. Nó được áp dụng rộng rãi trong suốt thập niên 1970 và hiện nay vẫn tiếp tục được dùng. IMS/DC là thành phần xử lý việc chuyển giao của nó(giống như CICS) nhằm xử lý các chi tiết về giao tiếp truyền thông và mạng SNA. IMS/DC cũng còn được dùng để truy cập các cơ sở dữ liệu DB2.


Published:

PAGE TOP ↑