*

in hardware, in software

Refers to where the logic is performed. In hardware circuits or in a program.

Theo phần cứng, theo phần mềm
Ám chỉ vào nơi mà logic được thực hiện. Trong các mạch phần cứng hoặc trong một chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑