*

incident light

In computer graphics, light that strikes an object. The color of the object is based on how the light is absorbed or reflected by the object.

Ánh sáng tới
Trong đồ họa máy tính ánh sách tác động lên một vật màu của đối tượng phải đặt cơ sở trên cách mà ánh sáng được hấp thụ hoặc bị đối tượng phản chiếu.


Published:

PAGE TOP ↑