*

increment

To add a number to another number. Incrementing a counter means adding 1 to its current value.

Tăng
Bổ sung một số vào một số khác. Việc tăng một số đếm có nghĩa rằng cộng một cho giá trị hiện tại của nó.


Published:

PAGE TOP ↑