*

incremental backup

Backing up files that have been changed. However, if a file has been changed for the second or subsequent time since the last full backup, the file doesn’t replace the already backed up file, rather it is appended to the backup medium. This is used when each revision of a file must be maintained. See full backup and differential backup.

Sao chép dự phòng tăng
Việc sao chép dự phòng các file vốn đã bị thay đổi. Tuy nhiên nếu một file đã bị thay đổi trong lần thứ hai hoặc lần kế tiếp kể từ lúc được sao chép dự phòng đầy đủ sau cùng, thì file này không thay thế file sao chép dự phòng rồi, thay vì thế nó được đính kết vào một phương tiện sao chép dự phòng khác. Phương tiện sao chép dự phòng này lúc mỗi một phiên bản tu chỉnh của một file phải được bảo quản. Hãy xem phần sao chép dự phòng đầy đủ và sao chép dự phòng khác biệt. Xem full backupdifferential backup.


Published:

PAGE TOP ↑