*

index hole

A small hole punched into a hard sectored floppy disk that serves to mark the start of the sectors on each track.

Lổ chỉ mục
Một lổ nhỏ được đục vào một đĩa mềm đã được chia vùng để hoạt động nhằm đánh dấu phần đầu của các vùng trên mỗi một vết(track).


Published:

PAGE TOP ↑