*

index mark

A physical hole or notch, or a recorded code or mark, that is used to identify a starting point for each track on a disk.

Dấu chỉ mục
Một lổ hoặc một nút hoặc một mã đã được ghi hoặc một dấu, vốn được dùng để nhận ra điểm bắt đầu cho mỗi một vết trên một đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑