*

index register

A highspeed circuit used to hold the current, relative position of an item in a table(array). At execution time, its stored value is added to the instructions that reference it.

Bộ ghi chỉ mục
Một mạch điện tốc độ cao được dùng để giữ vị trí hiện tại, vị trí quan hệ của một hạng mục trong một table(mạng). Tại thời điểm thực thi, giá trị được lưu trữ của nó sẽ được bổ sung vào các lệnh vốn tham chiếu nó.


Published:

PAGE TOP ↑