*

indexed addressing

A technique for referencing memory that automatically increments the address with the value stored in an index register. See subscript(2).

Tạo địa chỉ cho chỉ mục
Một tham khảo bộ nhớ vốn tự động tăng địa chỉ với giá trị được lưu trữ trong một bộ ghi chỉ mục. Xem phần subscript(2).


Published:

PAGE TOP ↑