*

indexing

(1) Creating indexes based on key data fields or key words.

(2) Creating timing signals based on detecting a mark, slot or hole in a moving medium.

Tạo chỉ mục
(1) Tạo các chỉ mục dựa trên các trường dữ liệu chính hoặc các từ khóa chính.

(2) Tạo các tín hiệu định thì dựa trên việc dò tìm một dấu kiểm, một khe hoặc một lổ trong một phương tiện di chuyển.


Published:

PAGE TOP ↑