*

IND$FILE

An IBM mainframe program that transfers files between the mainframe and a PC functioning as a 3270 terminal.

IND$FILE
Một chương trình IBM mainframe nhằm chuyển các file giữa mainframe và một chức năng PC làm đầu cuối 3270.


Published:

PAGE TOP ↑